Pismem z dnia 08 lipca 2022 r. nr DKO-WNP.409275.2022.DB na podstawie art. 60 ust. 3 pkt 1
ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082 z późn. zmianami)
Minister Edukacji i Nauki ustalił kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym
2022/2023.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023 zwracają
uwagę na takie obszary jak: rodzina, kultura, wartości, rozwój.

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2022/2023:

1. Wychowanie zmierzające do osiągnięcia ludzkiej dojrzałości poprzez kształtowanie postaw
ukierunkowanych na prawdę, dobro i piękno, uzdalniających do odpowiedzialnych decyzji.

2. Wspomaganie wychowawczej roli rodziny przez właściwą organizację i realizację zajęć
edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie. Ochrona i wzmacnianie zdrowia psychicznego
dzieci i młodzieży.

3. Działanie na rzecz szerszego udostępnienia kanonu i założeń edukacji klasycznej oraz sięgania
do dziedzictwa cywilizacyjnego Europy, m.in. przez umożliwienie uczenia się języka
łacińskiego już od szkoły podstawowej.

4. Doskonalenie kompetencji nauczycieli do pracy z uczniami przybyłymi z zagranicy, w
szczególności z Ukrainy, adekwatnie do zaistniałych potrzeb oraz kompetencji nauczycieli
nowych przedmiotów wprowadzonych do podstawy programowej.

5. Wspomaganie kształcenia w szkołach ponadpodstawowych w związku z nową formułą
egzaminu maturalnego od roku 2023.

6. Doskonalenie systemu kształcenia zawodowego we współpracy z pracodawcami – wdrażanie
Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030.

7. Rozwijanie umiejętności metodycznych nauczycieli w zakresie prawidłowego i skutecznego
wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesach edukacyjnych.
Wsparcie edukacji informatycznej i medialnej, w szczególności kształtowanie krytycznego
podejścia do treści publikowanych w Internecie i mediach społecznościowych.

8. Wsparcie nauczycieli i innych członków społeczności szkolnych w rozwijaniu umiejętności
podstawowych i przekrojowych uczniów, w szczególności z wykorzystaniem pomocy
dydaktycznych zakupionych w ramach programu „Laboratoria przyszłości”.

9. Podnoszenie jakości kształcenia oraz dostępności i jakości wsparcia udzielanego dzieciom i
uczniom w przedszkolach i szkołach ogólnodostępnych i integracyjnych.