WARUNKI ZAMÓWIEŃ

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY USŁUG DORADCZYCH, SZKOLENIOWYCH i EGZAMINÓW WALIDACYJNYCH

Obowiązuje od 19.07.2021 r.

  • 1. Postanowienia ogólne
  1. Niniejsze Ogólne warunki sprzedaży mają zastosowanie do usług rozwojowych w tym doradczych, szkoleniowych i egzaminów walidacyjnych prowadzonych przez OŚWIATA i BIZNES  Spółkę z o.o. poprzez swoje  jednostki szkoleniowe  w tym zlokalizowanych w Katowicach 40-154 Al. Wojciecha Korfantego 141: Centrum Szkolenia Kursowego i Doskonalenia,  Instytutu Kompetencji Menadżerskich,  Śląskiego Centrum Szkolenia Transportu oraz Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli (ŚODN), wpisanego do ewidencji niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli woj. śląskiego , zwanych  dalej jednostkami OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o.,
  2. Na potrzeby niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży użyte w niniejszym dokumencie pojęcia pisane wielką literą oznaczają:
   2.1. Szkolenie – każda usługa rozwojowa w tym szkoleniowa, doradcza, egzaminacyjna, której organizatorem są ww. jednostki OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o., tj. kursy, konferencje, szkolenia stacjonarne i  zdalne synchroniczne (webinaria) i asynchroniczne (wideoszkolenia) , warsztaty, sympozja, coaching, mentoring  i inne przedsięwzięcia o podobnym charakterze organizowane lub współorganizowane przez jednostki OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o., obejmujące w szczególności rejestrację Uczestników, przygotowanie materiałów szkoleniowych, przekaz treści merytorycznych, wydanie zaświadczeń, certyfikatów;
   2.2. Kodeks cywilny – Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny z (Dz.U nr 16, poz. 93 ze zm.);
   2.3. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;
   2.4. Szkolenie otwarte – szkolenie adresowane do więcej niż jeden Zamawiający w tym do Konsumentów;
   2.5. Szkolenie zamknięte – szkolenie dedykowane dla jednego Zamawiającego,  dla  osoby prawnej, jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą,  instytucji, placówki oświatowej lub jednostki samorządu terytorialnego lub dla innej jednostki organizacyjnej, nie będąca Konsumentem;

  2.6. Webinar (Webinarium) – szkoleniowe bądź informacyjne seminarium internetowe, które jest przeprowadzane w czasie rzeczywistym przy użyciu technologii webcast.

  2.7. Wideoszkolenie –  szkoleniowe bądź informacyjne seminarium lub wykład ekspercki, które jest przeprowadzane przez internet w formie wideonagrania, umożliwiającego uczestnikowi korzystanie w dowolnym dogodnym dla siebie czasie w wyznaczonym okresie.
  2.8. Zamówienie – zamówienie na Szkolenie, złożone przez Zamawiającego do jednostki OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o. za pośrednictwem konsultanta, telefonicznie lub przez stronę www;
  2.10. Zamawiający – osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, niebędąca Konsumentem, w tym szkoła w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe albo Konsument;
  2.11. Potwierdzenie Zamówienia – proces akceptacji warunków Zamówienia  opisany w § 3 lub w § 4 OWS;
  2.12. Uczestnik – osoba skierowana przez Zamawiającego i biorąca udział w Szkoleniu;
  2.13. OWS – niniejsze Ogólne warunki sprzedaży;
  2.14. Siła wyższa – nieprzewidziane wydarzenie, wywołane przyczyną zewnętrzną, uniemożliwiające należytą realizację Zamówienia. Za siłę wyższą uznaje się w szczególności: stan klęski żywiołowej, pożar, powódź, strajki pracownicze, przerwy w dostawie energii elektrycznej.
  2.15. Organ prowadzący – OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. , 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach, Wydział VIII Gospodarczy pod numerem KRS 0000349017, NIP 6342738597, Kapitał zakładowy 738 650,00 zł;

  1. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptację niniejszych OWS.
  • 2. Zamówienie
  1. Zamówienie na Szkolenie może być złożone:
   1.1. u konsultanta OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o.,
   1.2. u trenera OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o.,

  1.3.  przez stronę:  https://www.oswiata-odn.pl/oferta dla oświaty i http://www.oswiata.slask.pl/szkolenia-dla-transportu-on-line,of,10 dla transportu

  i dla pozostałych drogą mailową: kursy@oswiata.slask.pl  lub zarzad@oswiata.slask.pl
  1.4. przez telefon – dla oświaty: (+48) 32 204 14 73 w . 22 , dla pozostałych: (+48) 32 201 01 99 wew. 25 i (+48) 32 258 71 72 wew. 21 oraz CPK Rybnik:   511 448 144, (+48) 32 42 25 680  (koszt połączenia wg taryfy operatora) od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–15.00;

  1. Zamówienie może zostać złożone przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Zamawiającego.
  2. Składając Zamówienie, Zamawiający potwierdza zapoznanie się i akceptacje niniejszych OWS oraz potwierdza, że cena, data, forma i miejsce szkolenia są mu znane i je akceptuje.
  3. Zamówienie jest wiążące dla Zamawiającego i OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o.  po Potwierdzeniu Zamówienia.
  • 3. Potwierdzenie Zamówienia Szkolenia Zamkniętego
  1. Zamówienie otrzymane przez jednostki OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o. jest weryfikowane pod kątem jego poprawności i kompletności.
  2. W Zamówieniu Zamawiający proponuje termin Szkolenia.
  3. Po otrzymaniu Zamówienia:
   3.1. Jednostka OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o., która otrzymała Zamówienie potwierdza  jego otrzymanie w terminie do  5 dni roboczych od daty otrzymania, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu lub telefonicznie;
   3.2 Jednostka OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o., która otrzymała Zamówienie w terminie do 5 dni roboczych przed proponowaną datą Szkolenia kontaktuje się z Zamawiającym celem doprecyzowania szczegółów organizacyjnych i potwierdzenia ostatecznego terminu szkolenia,
   3.3 W terminie 1 dnia roboczego od ustalenia terminu Szkolenia zgodnie z ust. 3 punktem 3.2 powyżej Jednostka OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o., która otrzymała Zamówienie przekazuje Zamawiającemu potwierdzenie warunków Zamówienia, w tym terminu Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego w Zamówieniu lub bezpośrednio poprzez zapis na formularzu zamówienia złożonym przez Zamawiającego.
  4. W terminie 2 dni roboczych od wpływu potwierdzenia warunków Zamówienia od Jednostki OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o., która otrzymała Zamówienie, Zamawiający potwierdza warunki Zamówienia za pośrednictwem poczty elektronicznej.
  5. Brak informacji od Zamawiającego o nie przyjęciu warunków Zamówienia przez Zamawiającego, w terminie określonym w ust. 4 powyżej oznacza akceptację Zamówienia przez Zamawiającego.
  6. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  7. W przypadku braku możliwości realizacji Zamówienia, lub zadłużenia Zamawiającego, Jednostka OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o., która otrzymała Zamówienie ma prawo odmowy realizacji Zamówienia, o czym informuje Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania Zamówienia.
  • 4. Potwierdzenie Zamówienia Szkolenia Otwartego
  1. Zamówienie otrzymane przez Jednostkę OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o., jest weryfikowane pod kątem jego poprawności i kompletności.
  2. Po otrzymaniu Zamówienia Jednostka OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o., niezwłocznie potwierdza Zamawiającemu/Konsumentowi  termin i miejsce Szkolenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany przez Zamawiającego/Konsumenta w Zamówieniu.
  3. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
  • 5. Płatność
  1. Termin zapłaty wynosi do 7 dni od daty otrzymania faktury proforma przez Zamawiającego/Konsumenta chyba, że w umowie uzgodniony zostanie inny termin.
  2. Płatność jest dokonywana przez Zamawiającego/Konsumenta przelewem na rachunek bankowy OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o.,  wskazany w fakturze proforma.
  3.  Faktura VAT jest wystawiana do 7 dni po realizacji Szkolenia.
  4. Cena Szkolenia wraz z ilością uczestników zgłoszonych na szkolenie jest wskazana w Cenniku dostępnym na stronie www.oswiata.slask.pl
  5. W przypadku wzięcia udziału w szkoleniu większej liczby osób niż wskazana w Zamówieniu, cena Szkolenia zostanie zwiększona o kwotę uzgodnioną indywidualnie z Zamawiającym i potwierdzoną w Zamówieniu.
  6. Zamawiający/Konsument jest zobowiązany do terminowej płatności.

   

  • 6. Szkolenie
  1. Szkolenie realizowane jest w miejscu i terminie ustalonym w Potwierdzeniu Zamówienia (Szkolenie Zamknięte) lub wskazanym w Zamówieniu (Szkolenie Otwarte).
  2. Wideoszkolenie po wykupieniu dostępu udostępnione jest na określony czas wskazany w ofercie.
  3. Każdy Uczestnik Szkolenia otrzymuje zaświadczenie udziału w Szkoleniu pod warunkiem przekazania danych niezbędnych do  wystawienia zaświadczenia.
  • 7. Reklamacje
  1. Zamawiający ma prawo do składania reklamacji Szkolenia zgodnie z odpowiednimi przepisami Kodeksu cywilnego.
  2. Reklamacje można zgłaszać:
   2.1. Pocztą:  OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o.  BSM  
   Al. W. Korfantego 141, 40-154 Katowice
   2.2. Pocztą elektroniczną na adres e-mail: zarzad@oswiata.slask.pl
  3. Reklamacja będzie rozpatrywana w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Zamawiający otrzymuje informację o sposobie załatwienia reklamacji na papierze lub innym trwałym nośniku w powyższym terminie.
  4. OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. nie udziela gwarancji na Szkolenie w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.
  • 8. Siła wyższa

  OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za brak realizacji lub nienależytą realizację Zamówienia spowodowaną działaniem Siły wyższej.

  • 9. Prawa autorskie
  1.  Wszelkie treści zawarte w wideoszkoleniach i materiałach przekazanych lub udostępnionych Uczestnikowi w związku ze Szkoleniem, mające cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych przysługujących OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o., firm współpracujących oraz innych podmiotów współpracujących z OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o. w oparciu o zawarte umowy, a w przypadku utworów, które OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o. eksploatuje na mocy umów licencyjnych zawartych z właścicielami autorskich praw majątkowych – przedmiot autorskich praw majątkowych tych osób. Udostępnienie Uczestnikowi wszystkich materiałów, do których autorskie prawa majątkowe przysługują podmiotom trzecim, odbywa się z poszanowaniem praw własności intelektualnej tych podmiotów.
  2. Uczestnik ma prawo korzystania z wideoszkoleń i materiałów wyłącznie w ramach dozwolonego użytku. Uczestnik nie jest uprawniony do korzystania z otrzymanych materiałów ponad zakres dozwolonego użytku, w szczególności nie może korzystać z materiałów w celach komercyjnych.
  1. Wideoszkolenia i materiały dydaktyczne objęte prawami autorskimi mogą być wykorzystywane tylko na użytek własny Konsumenta a w przypadku Zamawiającego np. szkoły, firmy, itp. wideoszkolenia i materiały dydaktyczne mogą być wykorzystywane tylko do użytku wewnętrznego tego podmiotu, chyba że w drodze odrębnej umowy Konsument lub Zamawiający uzyska zgodę na korzystanie z ww. utworów na innych polach eksploatacji.

   

  • 10. Dane osobowe
  1. Administratorem danych osobowych podanych przy składaniu Zamówienia jest organ prowadzący OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. , 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7. Kontakt do Administratora danych osobowych: zarzad@oswiata.slask.pl
  2. Cel i podstawa prawna oraz czas przetwarzania danych osobowych:
   2.1. realizacja Zamówienia – podstawa prawna – niezbędność przetwarzania danych do zawarcia i wykonywania umowy, w tym ewidencja Uczestników, udokumentowanie przeprowadzenia Szkolenia, wydanie zaświadczeń. Dane osobowe są przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy/ zamówienia lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania dokumentów księgowych.
   2.2. marketing bezpośredni produktów i usług własnych administratora, (w tym profilowanie) – podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes administratora, jakim jest prowadzenie marketingu bezpośredniego swoich usług. Dane osobowe są przetwarzanie do momentu zgłoszenia przez Zamawiającego sprzeciwu na marketing lub profilowanie.
   2.3. marketing produktów i usług jednostek organizacyjnych OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. oraz podmiotów współpracujących z – OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o. działających na rynku szkoleniowym – podstawa prawna – dobrowolna zgoda. Dane osobowe są przetwarzane do momentu wycofania przez Konsumenta zgody na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Odbiorcy danych:
   3.1. upoważnieni pracownicy administratora danych,
   3.2. usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie danych osobowych na potrzeby realizacji usług świadczonych dla administratora danych, w szczególności podmioty takie, jak Call Center, dostawcy usług IT, firmy księgowe, firmy windykacyjne, agencje reklamowe, firmy realizujące usługi mailingowe, usługi logistyczne i kurierskie, kancelarie prawne i audytorzy zewnętrzni, oraz ich upoważnieni pracownicy – w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania zleconych przez – OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. usług,
  4. Dobrowolność podania danych. Podanie danych do realizacji Zamówienia jest dobrowolne, lecz niezbędne do jego realizacji. Podanie danych do celów marketingowych jest dobrowolne.
  5. Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych. Uczestnikowi przysługuje prawo:
   5.1. dostępu do podanych danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania.
   5.2. sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania.
   5.3. wycofania udzielonej dobrowolnie zgody na marketing produktów i usług  jednostek OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. oraz podmiotów współpracujących. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano zanim zgoda została wycofana.
   5.4.do przenoszenia danych osobowych, tj. do otrzymania od  OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. swoich  danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, w przypadku przetwarzania danych w celu zawarcia i wykonywania Zamówienia. Uczestnik  może przesłać te dane innemu administratorowi danych.
   5.5. do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”)
   5.6. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
  • 11. Zamówienia składane przez Konsumenta
  1. Do Zamówienia składanego przez Konsumenta stosuje się pozostałe postanowienia OWS z uwzględnieniem postanowień niniejszego § 11.
  2. Odstąpienie.
   2.1 Konsument ma prawo do odstąpienia od Zamówienia. Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem jest przekazywany Konsumentowi wraz z formularzem Zamówienia.
   2.2 Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość (Zamówienia) nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług (Szkolenia), jeżeli  jednostka OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. wykonała w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez jednostkę OŚWIATA i BIZNES  Spółka z o.o. , 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7 utraci prawo odstąpienia od umowy.
  3. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.
   3.1. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Konsument w szczególności może skorzystać z procedur mediacyjnych zapewnianych przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej lub stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy  wojewódzkich inspektorach Inspekcji Handlowej lub z postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określonego w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), prowadzonego przez podmioty uprawnione w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.). Rejestr podmiotów uprawnionych do prowadzenia postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich (dalej „Podmioty uprawnione”), prowadzony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dostępny jest pod adresem https://uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php
   3.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i obie strony muszą wyrazić zgodę na postępowanie.
   3.3. Szczegółowe informacje o pozasądowych sposobach rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, a także zasady dostępu do tych procedur, w tym postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, o którym mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz.U. z 2016 r. poz. 18123 z późn. zm.), dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, wojewódzkich inspektoratów Inspekcji Handlowej, np. pod adresem: http://spsk.wiih.org.pl oraz stronach internetowych Podmiotów uprawnionych. Szczegółowe informacje w zakresie działania i organizacji inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich określa rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 maja 2017 r. w sprawie regulaminu organizacji i działania inspekcji handlowej w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich
   3.4. Organ prowadzący nie posiada kodeksu dobrych praktyk.

   

  • 12. Postanowienia końcowe
  1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszych OWS mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, oraz, w przypadku Zamówienia składanego przez Konsumenta przepisy Ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
  2. Jeżeli którekolwiek z postanowień niniejszych OWS zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne przez jakikolwiek właściwy sąd lub w wyniku przyszłych działań legislacyjnych lub administracyjnych, takie uznanie lub działania nie unieważniają ani nie czynią nieskutecznymi pozostałych postanowień niniejszego dokumentu. Jeżeli postanowienia niniejszych OWS zostaną ostatecznie uznane za niezgodne z prawem lub nieskuteczne, postanowienia te uznaje się za wyłączone z niniejszych OWS, lecz wszystkie pozostałe postanowienia będą nadal w pełni obowiązujące i skuteczne, a w zamian wszelkie takie postanowienia uznane za niezgodnie z prawem lub nieskuteczne zostaną zastąpione postanowieniem o podobnym znaczeniu, odzwierciedlającym pierwotny zamiar danego postanowienia, w zakresie dozwolonym na mocy odpowiednich przepisów prawa.
  3. Niewykonanie przez którąkolwiek ze stron lub opóźnienie w wykonaniu jakiegokolwiek prawa lub środka wynikającego z realizacji Zamówienia nie będzie stanowiło zrzeczenia się takich praw, a jednorazowe lub częściowe wykonanie jakiegokolwiek wynikającego z tych dokumentów prawa nie uniemożliwia innego lub przyszłego ich wykonywania ani wykonywania jakichkolwiek innych praw wynikających z realizacji Zamówienia lub związanych z nim dokumentów lub z mocy prawa.
  4. Wszystkie spory, jakie mogą wyniknąć z realizacji Zamówienia złożonego przez Zamawiającego, nie będącego Konsumentem, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy dla siedziby organu prowadzącego – OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o.
  5. OŚWIATA i BIZNES  Sp. z o.o. ma prawo do zmiany OWS oraz formularza zamówienia. Dla Zamówienia obowiązuje formularz oraz OWS ważny w dniu złożenia Zamówienia. Zmiana formularza lub OWS nie ma wpływu na Zamówienia złożone przed wejściem zmian w życie.

   

   

   

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

  ……………………………………………………..
  ……………………………………………………..
  ……………………………………………………..
  miejscowość i data,
  imię, nazwisko i adres Konsumenta

  OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o.
  e-mail: zarzad@oswiata.slask.pl
  tel. 32 258 71 72 wew. 21
  40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7

  WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAMÓWIENIA )
  (formularz do wypełnienia i odesłania tylko w przypadku woli odstąpienia od umowy / Zamówienia)
  Ja …………………………………………………………………………………………………………………..
  ……………………………………………………………………………………………………………………….
  (imię i nazwisko, adres Konsumenta)
  informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży (Zamówienia) następujących Usług: ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………
  Numer zamówienia …………………………………………………………………………………………
  ………………………………………………………………………………………………………………………

  ………………………………………………………………………………………………………………………
  podpis Konsumenta
  (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

   

   

   

  Pouczenie w sprawie odstąpienia od umowy (Zamówienia)
  Dotyczy Konsumentów

  Prawo odstąpienia od umowy (Zamówienia)
  Konsument ma prawo odstąpić od niniejszej umowy (Zamówienia) w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy (Zamówienia) wygasa po upływie 14 dni od dnia zawarcia umowy (Potwierdzenia Zamówienia).

  Prawo do odstąpienia od umowy (Zamówienia) zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług (Szkolenia), jeżeli jednostka OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. dostarczył usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez jednostkę OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. utraci prawo odstąpienia od umowy. Przez dostarczenie usługi rozumie się:

  w przypadku szkolenia – wzięcie udziału w szkoleniu przez Konsumenta

  w przypadku wideoszkolenia – przekazanie Konsumentowi danych dostępowych

   

  W celu skorzystania z prawa odstąpienia od umowy (Zamówienia), winni Państwo poinformować OŚWIATA i BIZNES Sp. z o.o. 40-092 Katowice, ul. Mickiewicza 28/7
  tel. 32 258 71 72 wew. 21 (koszt połączenia wg taryfy operatora), e-mail: zarzad@oswiata.slask.pl  o Państwa decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy (Zamówienia) w drodze jednoznacznego oświadczenia (pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Mogą Państwo skorzystać z niniejszego wzoru formularza odstąpienia od umowy (Zamówienia), ale nie jest to obowiązkowe. Aby zachować termin odstąpienia od umowy (Zamówienia), wystarczy, by informacja dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy (Zamówienia) dotarła do nas przed upływem terminu do odstąpienia od umowy (Zamówienia) i przed dostarczeniem usługi.

   

  Skutki odstąpienia od umowy (Zamówienia)

  W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy (Zamówienia) zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności  niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy (Zamówienia). Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodzili się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.