Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021

Wspomaganie przez szkołę wychowawczej roli rodziny, m.in. przez właściwą organizację zajęć edukacyjnych wychowanie do życia w rodzinie oraz realizację zadań programu wychowawczo-profilaktycznego.

Temat wideoszkolenia (kod: RPWS001 ): Jak szkoła może wspomagać wychowawczą rolę rodziny. Przykłady dobrych praktyk.  

Jest możliwość organizacji szkolenia stacjonarnego według cennika.

Wychowanie do wrażliwości na prawdę i dobro. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności, zaangażowania społecznego i dbałości o zdrowie.

Temat wideoszkolenia (kod: RPWS002): Prawda i dobro jako wartości filozoficzne w kształtowaniu właściwych postaw społecznych. Praktyczne ujęcie problemu na lekcjach wychowawczych.

Jest możliwość organizacji szkolenia stacjonarnego według cennika.

Podnoszenie jakości edukacji poprzez działania uwzględniające zróżnicowane potrzeby rozwojowe i edukacyjne wszystkich uczniów, zapewnienie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego, szczególnie w sytuacji kryzysowej wywołanej pandemią COVID-19 w celu zapewnienia dodatkowej opieki i pomocy, wzmacniającej pozytywny klimat szkoły oraz poczucie bezpieczeństwa. Roztropne korzystanie w procesie kształcenia z narzędzi i zasobów cyfrowych oraz metod kształcenia wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne.

 

Temat wideoszkolenia (kod: RPWS004): Jak w 3 krokach zmodyfikować program wychowawczo-profilaktyczny, czyli praktyczna wiedza i wygodne narzędzia do przeprowadzenia diagnozy potrzeb po zdalnej edukacji.

Temat wideoszkolenia (kod: RPWS005): Roztropne korzystanie z technologii w procesie kształcenia – budowanie środowiska uczenia się w oparciu o Google Workspace. 

Temat wideoszkolenia (kod: RPWS006): Jak roztropnie korzystać z technologii w procesie zarządzania szkołą – zarządzanie szkołą w oparciu o Google Workspace.

Temat wideoszkolenia (kod: RPWS007): WebQuest jako metoda kształcenia wykorzystująca technologie informacyjno-komunikacyjne.

Jest możliwość organizacji szkolenia stacjonarnego według cennika.


Wzmocnienie edukacji ekologicznej w szkołach. Rozwijanie postawy odpowiedzialności za środowisko naturalne.

 

Temat wideoszkolenia (kod: RPWS008): Jak wzmocnić edukację ekologiczną w szkołach. Praktyczne przykłady rozwijania postawy odpowiedzialności u uczniów za środowisko naturalne. 

 

Jest możliwość organizacji szkolenia stacjonarnego według cennika.

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami