Umiejętność uczenia się

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole - wprowadzenie, 3h dydaktyczne

 • Co to są kompetencje kluczowe i dlaczego mamy je kształtować u uczniów?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Interdyscyplinarność kompetencji kluczowych

3 h dydaktyczne – szkolenie warsztatowe lub 2 h dydaktyczne – wykład

Aktywny uczeń na lekcji (uczeń młodszy)

   • Dlaczego powinnismy wykorzystywać na lekcji metody aktywne?
   • Aktywne metody pracy w podstawie programowej
   • Aktywizacja uczniów poprzez metodę storyline
   • Mapy mentalne, metaplan, drzewko decyzyjne – czego uczą?
   • Drzewko problemów – drzewko celów

   3 h

   Metody problemowe w dydaktyce szkolnej

    

   • Problemowe metody pracy w podstawie programowej
   • 4 metody problemowe: metoda problemowa PBL, IBSE, metoda sytuacyjna i klasyczna metoda problemow

   3 h

   Metody aktywizujące w procesie kształcenia uczniów klas IV-VIII

    

   • Cele stosowania metod aktywizujących,
   • Rodzaje aktywności uczniów podczas lekcji prowadzonej z zastosowaniem metod aktywizujących
   • Metody aktywizujące: słowne, badawcze, obserwacyjne
   • Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym realizowanym z wykorzystaniem metod aktywizujących

   3 h

   Ocenianie kształtujące w szkole – czy jest możliwe w szkole? – cz. 1

    

   • Ocenianie uczniów w prawie oświatowym – Ustawa o Systemie Oświaty i rozporządzenie o ocenianiu
   • Podstawa programowa, program nauczania a ocenianie uczniów
   • Ocenianie kształtujące jako metoda pracy z uczniem (cele lekcji w języku ucznia, metody pracy na lekcji, informacja zwrotna )

   3 h

   Ocenianie kształtujące w szkole – czy jest możliwe w szkole? – cz. 2

    

   • Planowanie procesu dydaktycznego w oparciu o wymagania podstawy programowej
   • Weryfikacja zgodności programów nauczania z podstawą programową
   • Formułowanie celów lekcji w języku ucznia
   • Informacja zwrotna dla ucznia

   3 h

   Jak zgodnie z prawem oceniać uczniów w szkole

    

   • Ocenianie uczniów w prawie oświatowym – Ustawa o Systemie Oświaty i rozporządzenie o ocenianiu
   • Podstawa programowa, program nauczania a ocenianie uczniów
   • Rozkład materiału a plan wynikowy, wymagania programowe a wymagania edukacyjne, kryteria oceniania
   • Budowanie wymagań edukacyjnych dla uczniów na poszczególne stopnie szkolne

   3 h

   Metoda projektu edukacyjnego w realizacji podstawy programowej – cz. 1

    

   • Metoda projektu w podstawie programowej
   • Planowanie projektów w szkole podstawowej
   • Gotowe przykłady projektów do realizacji z uczniami

   3 h

   Metoda projektu edukacyjnego w realizacji podstawy programowej – cz. 2

    

   • Wybór treści z podstawy programowej do realizacji przedmiotowego projektu
   • Zaplanowanie i opracowanie autorskiego projektu

   3 h

   Metoda WebQuest – cz. 1

    

   • Metoda WebQuest – na czym to polega?
   • WebQuest w podstawie programowej
   • Efektywne strategie dydaktyczne – konstruktywizm,
   • Gotowe przykłady WebQestów do realizacji.

   Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem

   3 h

   Metoda WebQuest – cz. 2

    

   • Cyfrowe narzędzia do tworzenia WQ np. Weebly for Education
   • Zaplanowanie i opracowanie własnego WQ

   Uwaga: Dostęp do pracowni komputerowej z Internetem

   3 h

   Jak motywować uczniów do uczenia się?

    

   • Co wpływa na motywację i efekty w nauce naszych uczniów?
   • Metody motywacji
   • Jak rozwijać świadomość mocnych stron?
   • Wybrane metody ewaluacji własnej lekcji jako sposób na wzmacnianie motywacji uczniów
   • PRO – czyli plan rozwoju osobistego – jako narzędzie automotywacji

   Z podstawą programową za pan brat. Czego nie wiemy, a powinniśmy

     • Jak czytać rozporządzenie o podstawie programowej, by je realizować: cele, treści, zadania szkoły, warunki realizacji
     • Co oznaczają wybrane zapisy w rozporządzeniu?
     • Gdzie w podstawie założono kształtowanie kompetencji kluczowych?
     • Jak sprawdzić, czy realizowany program jest zgodny z podstawą programową?

      

     3 h

     Papieroplastyka - twórcze wspieranie rozwoju kreatywności dziecka

      

     • Jak wykonać ciekawe i oryginalne wytwory z papieru?
     • Wykonanie różnorodnych prac – konkretne działania twórcze

     3 h

     Wizualizacja, indywidualizacja i personalizacja. Prawdy i mity o stosowanych zabiegach dydaktycznych VIP, OK. i 5C

      

     Wykład z pogadanką

     • Jak realizacja postulatu wizualizacja- indywidualizacja -personalizacja oraz oceniania kształtującego i 5 kroków skutecznego tutoringu wpływają na jakość procesu dydaktycznego?
     • Co wymienione strategie mają ze sobą wspólnego i dlaczego warto je stosować?

     3 h

     Upcykling a więc coś z niczego - działania wspierające rozwój manualny i ekspresję twórczą dziecka

      

     • Kreatywne, niekonwencjonalnego wykorzystanie różnorodnych surowców wtórnych i odpadów z papieru i tworzyw sztucznych.
     • Wykonanie różnorodnych prac – konkretne działania twórcze

     3 h

     Radość Uczenia – belferskie science fiction

      

     • Diagnozowanie wewnętrznych i zewnętrznych ograniczeń, hamujących realizację zawodowych planów i odbierające radość z wykonywania zawodu nauczyciela
     • Techniki radzenia sobie z tymi ograniczeniami i pokonywania ich
     • Zależność między własną twórczą postawą i jej realizacją w działaniu a satysfakcją płynącą z pracy nauczyciela
     • Postawy, zachowania i komunikaty nauczyciela działające demotywująco na uczniów, a jakie sprzyjające wzrostowi motywacji do nauki
     • Przykłady ćwiczeń rozwijających kreatywność, źródła inspiracji dla siebie i swoich uczniów

     3 h

     Proste, mobilne formy zabawkarskie czyli kreatywność w parze z zabawą

      

     • Jak łatwo zrobić ruchomą zabawkę?
     • Wykonanie różnorodnych prac – konkretne działania twórcze

     3 h

     Ino oni nie chcom chcieć! - zagadki motywacji

      

     • Rodzaje postaw, zachowania i komunikaty nauczyciela działają demotywująco na uczniów jak i sprzyjające wzrostowi motywacji do nauki
     • Teoria dysonansu poznawczego i jego wpływu na procesy motywacyjne
     • Teoria samodeterminacji Richarda Ryana i Edwarda Deciego i jej wpływ na procesy motywacyjne
     • Teoria optymizmu M.Seligmana i proponowane przez niego rozróżnienie stylów wyjaśniania, zastosowanie tej wiedzy wobec swoich uczniów, wzbudzenie w dziecku optymizmu i poczucia kontroli
     • Przykłady technik aktywizujących i wspomagających uczenie się, umiejętnie dostosowanie ich do celów nauczania oraz konkretnej grupy uczniów

     3 h

     Kreatywność – przereklamowana sprawa?

      

     • Pojęcie kreatywności – jako kluczowej kompetencji przyszłości, promowanej zarówno w środowiskach edukacyjnych jak i ekonomicznych
     • Zależność między własną twórczą postawą i jej realizacją w działaniu a satysfakcją płynącą z pracy nauczyciela
     • Przykłady ćwiczeń rozwijających kreatywność, aktywne poszukiwania źródeł inspiracji dla siebie i swoich uczniów
     • Trafnie zastosowanie wybranych ćwiczeń w ramach nauczanego przedmiotu i/lub w konkretnej sytuacji trudnej wychowawczo
     • Umiejętności twórczego rozwiązywania problemów – jako istotnego elementu profilaktyki wypalenia zawodowego

     3 h

     Papierowe upominki - proste i atrakcyjne drobiazgi, jako wsparcie rozwoju kreatywności dziecka

      

     • Jak własnoręcznie zrobić prezent?
     • Wykonanie różnorodnych prac – konkretne działania twórcze

     3 h

     „Pomarszczone fantazje” – rolowanie bibuły – wsparcie rozwoju manualnego i kreatywności dziecka-

      

     • Właściwości bibuły marszczonej
     • Na czym polega technika jej rolowania?
     • Wykonanie różnorodnych prac – konkretne działania twórcze

     3 h

     Masz jakieś pytania?

     Skontaktuj sie z nami