Nadzór pedagogiczny jako narzędzie wspierania szkół

Statut zgodny z prawem i zgodny z rzeczywistością szkolną

 1. Analiza statutu szkoły, przedszkola, placówki pod kątem zgodności z obowiązującym prawem.
 2. Konsultacja online z dyrektorem szkoły
 3. Spotkanie online z zespołem statutowym lub całą RP, szkoły, przedszkola, placówki w zakresie przekazanych uwag i proponowanych zmian.
 4. Krótkie wprowadzenie do zasad prawnych funkcjonowania statutu jako podstawowego dokumentu regulującego pracę przedszkola, szkoły czy placówki z ukierunkowaniem na specyfikę grupy szkolonej.
 5. Ustalenie ostatecznej treści statutu szkoły.
 6. Przygotowanie uchwały Rady Pedagogicznej – uchwalającej statut lub wprowadzającej jego zmiany.
 7. Dodatkowo – na prośbę dyrektora – hierarchizacja wewnątrzszkolnych ( przedszkola lub placówki) aktów prawnych – analiza dostępnych zarządzeń, regulaminów i procedur (udostępnionych przez Dyrektora szkoły) pod kątem ich zgodności z obowiązującymi przepisami prawa i statutem szkoły.

3 h

Przewidziana jest  forma online, ale możliwa również forma stacjonarna.

Z uwagi na to, że statut jest podstawowym dokumentem wyznaczającym kierunek działań przedszkola, szkoły czy placówki oświatowej a dbałość o jego zgodność z obowiązującymi przepisami prawa spoczywa na dyrektorze – kompetentna pomoc w analizie tego dokumentu będzie stanowiła zawsze cenną pomoc dla oświatowej kadry kierowniczej.

Organizowanie pracy zgodnie z nową podstawą programową

   W celu zagwarantowania jakości i efektywności szkoleń zajęcia warsztatowe prowadzone są dla grup maksymalnie 30 osobowych.
   W przypadku liczby uczestników ponad 30 i maksymalnie do 50 osób możliwe są dwa warianty:
   wykład ekspercki – 2 h dydaktyczne lub podział uczestników na dwie grupy i zamówienie dwóch warsztatów.

   3 h

   Masz jakieś pytania?

   Skontaktuj sie z nami