Regulamin wideoszkolenia

 

I Dostęp do usługi nagranego wideoszkolenia

 

1.Odbiorcami usług świadczonych przez Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach zwanym dalej Organizatorem mogą być: 

 1. publiczne oraz niepubliczne szkoły i przedszkola, a także inne podmioty zatrudniające nauczycieli lub wychowawców dzieci lub młodzieży, dalej zwane Odbiorcami instytucjonalnymi; 
 2. pozostałe osoby fizyczne, osoby prawne lub podmioty nieposiadające osobowości prawnej, dalej zwane Odbiorcami indywidualnymi. 

 

2. Odbiorca instytucjonalny, nabywając prawo dostępu do wideoszkoleń, wskazuje zatrudnione przez niego lub współpracujące z nim osoby fizyczne (zwłaszcza nauczycieli lub wychowawców), które będą korzystać z wideoszkoleń dalej zwane Użytkownikami. Odbiorca indywidualny sam jednocześnie jest Użytkownikiem. 

 

3. ŚODN oferuje możliwość odpłatnego korzystania z wideoszkoleń oraz dołączonych do nich materiałów edukacyjnych poprzez umożliwienie Odbiorcom nabywanie prawa dostępu do:

 1. jednego wideoszkolenia; 
 2. pakietu wideoszkoleń, wybranych przez Odbiorcę lub pogrupowanych przez Organizatora np. według kryterium tematyki, osoby prowadzącej wideoszkolenie, dalej zwanego Pakietem Szkoleń.

 

4.Każdy Użytkownik uzyskuje dostęp do wybranego wideoszkolenia na czas 3 miesięcy kalendarzowych, liczony od dnia zarejestrowania płatności w systemie Organizatora do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa 3 miesięczny termin liczony od dnia zarejestrowania tej płatności. 

 

5.W celu uzyskania prawa dostępu do wideoszkoleń oferowanych przez Organizatora w Katowicach Odbiorca winien: 

 1. dokonać zamówienia za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej;
 2. złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu oraz o akceptacji jego postanowień, a także o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora; 
 3. uiścić opłatę

 

6.Odbiorca instytucjonalny może wskazać dowolną liczbę swoich pracowników jako Użytkowników, którzy będą korzystać ze szkoleń, do których nabył dostęp. 

 7. W celu  uzyskania zaświadczeń o odbytym szkoleniu  Użytkownicy winni:

a)  po ukończeniu szkolenia wypełnić indywidualnie „Formularz danych – zaświadczenie” dostępny na stronie internetowej Organizatora

b) złożyć oświadczenie o zapoznaniu się z treścią niniejszego regulaminu i oraz o akceptacji jego postanowień, a także o zapoznaniu się z zasadami przetwarzania danych osobowych przez Organizatora; 

c) podać prawidłowo adres mailowy, na który zostanie przesłane przez Organizatora zaświadczenie.

 

8.Po złożeniu zamówienia Organizator przesyła Odbiorcy potwierdzenie przyjęcia zamówienia wraz z danymi umożliwiającymi zalogowanie się do systemu. Odbiorca indywidualny będący konsumentem zostaje dodatkowo poinformowany o przysługującym mu, ustawowym prawie do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

 

II Zasady korzystania z nagranych wideoszkoleń

 

 1. Odbiorca ani Użytkownik nie może udostępniać swoich danych do logowania do wideoszkolenia jakimkolwiek osobom trzecim i przyjmuje do wiadomości, że naruszenie zakazu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, stanowi rażące naruszenie niniejszego Regulaminu. 
 2. Każdy Użytkownik, przez cały okres, na jaki nabył prawo dostępu do wideoszkoleń może korzystać z nich w wybranym przez siebie czasie i miejscu, w tym wielokrotnie i bez ograniczeń czasowych odtwarzać nagrania wideo, na których dane Szkolenia zostały utrwalone. 
 3. Użytkownik po ukończeniu danego wideoszkolenia otrzyma drogą elektroniczną zaświadczenie, potwierdzające uczestnictwo w wideoszkoleniu z uwzględnieniem jego tematyki, osób prowadzących oraz liczby godzin.
 4. Kopiowanie, wykorzystanie i rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych i promocyjnych, tekstów, grafik, zdjęć, dźwięków, filmów i innych materiałów udostępnianych przez Organizatora jest dozwolone jedynie za uprzednią, zgodą Organizatora, wyrażoną w formie pisemnej. W szczególności jakiekolwiek utrwalanie (zapisywanie, rejestrowanie na nośniku pamięci lub w zasobach sieciowych) lub kopiowanie bez zgody Organizatora nagrań audio lub wideo, udostępnianych w ramach wideoszkoleń jest niedozwolone i stanowi rażące naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu. 
 5. Organizator zezwala na korzystanie z opublikowanych materiałów edukacyjnych, powstałych na użytek wideoszkoleń i udostępnianych Użytkownikom tylko i wyłącznie przez uprawnionych Użytkowników oraz tylko i wyłącznie na ich osobisty użytek edukacyjny. W szczególności niedozwolone jest jakiekolwiek rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych w formie dokumentów lub prezentacji, pobranych przez Użytkownika.