O nas

Jesteśmy niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli o zasięgu ogólnopolskim.
Posiadamy akredytację Śląskiego Kuratora Oświaty.
Działamy jako jedna z jednostek organizacyjnych firmy OŚWIATA i BIZNES Spółka z o.o.

 

Posiadamy wiedzę i doświadczenie – do chwili obecnej z oferowanych przez nas form doskonalenia skorzystało ponad 20.000 osób w ramach indywidualnych
ofert oraz szkoleń zrealizowanych na zlecenie Kuratorium Oświaty w Katowicach, Ministerstwa Edukacji Narodowej, Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
urzędów miast i gmin z całej Polski.

Jesteśmy projektodawcą i współorganizatorem wielu programów finansowanych z funduszy strukturalnych UE.
Współpracujemy ze szkołami, uczelniami wyższymi, instytucjami regionalnymi i krajowymi oraz terenowymi i państwowymi organami administracji oświatowej.

Dysponujemy własną bazą lokalową (budynek o powierzchni 2.550m²) z pracowniami tematycznymi (w tym specjalistycznymi) i zapleczem socjalnym.
Posiadamy ośrodek wypoczynkowy w Łebie (woj. pomorskie), w którym jednocześnie może uczyć się i wypoczywać 250 osób.

Gwarantujemy:

• kameralną, ciepłą atmosferę zajęć
• zajęcia w oparciu o autorskie programy nauczania z wykorzystaniem różnych przestrzeni dydaktycznych
• wsparcie merytoryczne doświadczonych trenerów i wykładowców
• możliwość dopasowania treści zajęć, czasu i miejsca do indywidualnych potrzeb naszych klientów

Jesteśmy profesjonalną placówką oświatową, świadczącą usługi edukacyjne, odpowiadające stale diagnozowanym potrzebom klienta, poszukującą rozwiązań skutecznie wpływających na podniesienie jakości pracy szkół i placówek oświatowych województwa śląskiego. Przyszłość wiążemy ze  stałym rozwojem i  doskonaleniem  naszego  ośrodka,  tak  by  sprostać  wyzwaniom  zmieniającej  się  rzeczywistości społecznej i gospodarczej.

Koncepcja pracy Śląskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli wynika z :

 • rozporządzenia MEN o placówkach doskonalenia nauczycieli
 • głównych kierunków polityki państwa
 • Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego
 • stale diagnozowanych potrzeb środowiska oświatowego
 • nieustannych wyzwań stawianych przed oświatą
 • wskazań organu nadzoru pedagogicznego oraz organu prowadzącego

Koncepcja pracy Ośrodka oparta jest na:

 • profesjonalizmie
 • jakości
 • otwartości na potrzeby, sugestie i oczekiwania środowiska oświatowego
 • nowatorstwie metodycznym i dydaktycznym
 • nieustannym rozwoju

Śląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Katowicach  specjalizuje się i doskonali  zakres działań w następujących obszarach:

 • wspomaganie szkół i placówek w rozwoju
 • rozwijanie samodzielności, innowacyjności i kreatywności 
 • wspieranie nowego systemu doskonalenia nauczycieli
 • wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym
 • intensywne wspieranie rozwoju zawodowego dyrektorów.
 • priorytetowe potraktowanie zagadnień wychowawczych z naciskiem na doskonalenie umiejętności międzykulturowych
 • przygotowanie etyczne nauczycieli

 

Działania te chcemy realizować w coraz nowocześniejszej placówce, dążymy do zapewnienia standardów wyposażenia i obudowy medialnej zgodnych ze standardami obowiązującymi w Europie i na świecie.  

Naszym głównym celem jest dobro i zadowolenie klienta.