Kompetencje kluczowe

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole - wprowadzenie

3h dydaktyczne szkolenie warsztatowe lub 2h dydaktyczne wykład

 • Co to są kompetencje kluczowe i dlaczego mamy je kształtować u uczniów?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Interdyscyplinarność kompetencji kluczowych

Kompetencje kluczowe pojęcie nie nowe

Wykład z pogadanką i warsztatem

 • Czym są kompetencje kluczowe i dlaczego każdy nauczyciel jest jest zobligowany do ich kształtowania
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Zadania szkoły na danym etapie kształcenia a kompetencje kluczowe

4h

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole - wprowadzenie

 • Co to są kompetencje kluczowe i dlaczego mamy je kształtować u uczniów?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Interdyscyplinarność kompetencji kluczowych

3h dydaktyczne – szkolenie warsztatowe lub 2h dydaktyczne – wykład

Porozumiewanie się w języku ojczystym

 • Definicja – porozumiewania się w języku ojczystym
 • Rozwijanie indywidualnych zdolności poznawczych umożliwiających interpretację świata i relacje z innymi ludźmi.
 • Wzmacnianie znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka.
 • Kształtowanie świadomości głównych typów interakcji słownej, znajomość pewnego zakresu tekstów literackich i innych, głównych cech rozmaitych stylów i rejestrów języka oraz świadomość zmienności języka i sposobów porozumiewania się w różnych kontekstach.
 • Utrwalanie umiejętności rozróżniania i wykorzystywania różnych typów tekstów, poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania pomocy oraz formułowania i wyrażania własnych argumentów w mowie i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu.

3h 

Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji

 • Rozwijanie indywidualnych zdolności poznawczych umożliwiających interpretację świata i relacje z innymi ludźmi.
 • Wzmacnianie znajomości słownictwa, gramatyki funkcjonalnej i funkcji języka.
 • Kształtowanie świadomości głównych typów interakcji słownej, znajomość pewnego zakresu tekstów literackich i innych, głównych cech rozmaitych stylów
  i rejestrów języka oraz świadomość zmienności języka i sposobów porozumiewania się w różnych kontekstach.
 • Utrwalanie umiejętności rozróżniania i wykorzystywania różnych typów tekstów, poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji, wykorzystywania pomocy oraz formułowania i wyrażania własnych argumentów w mowie i w piśmie w przekonujący sposób, odpowiednio do kontekstu.

 

Kompetencja kluczowa w zakresie czytania i pisania na sprawdzianie ósmoklasisty – jak skutecznie przygotować uczniów do spełnienia wymagań egzaminacyjnych na egzaminie z języka polskiego

 • Wiedza, umiejętności i postawy ważne dla kompetencji czytania i pisania
 • Gromadzenie i przetwarzanie informacji w podstawie programowej różnych przedmiotów
 • Tworzenie argumentów i tekstów argumentacyjnych na lekcjach różnych przedmiotów
 • Jakimi zadaniami badać poziom opanowania kompetencji
 • Ocenianie poziomu opanowania kompetencji – kryteria oceniania

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole

 • Co to są kompetencje kluczowe i dlaczego mamy je kształtować u uczniów?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Interdyscyplinarność kompetencji kluczowych

3h dydaktyczne – szkolenie warsztatowe lub 2h dydaktyczne – wykład

Porozumiewanie się w językach obcych

 • Wiedza, umiejętności i postawy ważne dla kompetencji porozumiewania się w językach obcych
 • Praktyczne sposoby stwarzania sytuacji językowych na różnych przedmiotach w kontekście porozumiewania się w językach obcych
 • Wykorzystanie wyrazów i zwrotów obcojęzycznych do podnoszenia kompetencji językowych
 • Korzystanie ze źródeł obcojęzycznych poprzez wykorzystanie programów translatorskich
 • Społeczny i kulturowy kontekst w komunikacji w obcych językach

3h 

Metodyka nauczania smyka – metody i techniki pracy z dzieckiem młodszym na języku obcym – kram pomysłów

 • Przyswajanie, czy uczenie się – prawdy i mity o uczeniu języka obcego dzieci na podstawie opinii ekspertów z 26 krajów – „Zalecenia norymberskie”.
 • Metodyka nauczania dziecka młodszego w pigułce – przegląd metod i technik pracy wraz z przykładami.
 • Prezentacja wybranych technik pracy z kartami obrazkowymi, teatrzykiem kamishibai, pacynkami …
 • Z czego korzystać ? – przegląd materiałów przydatnych do pracy językowej z dzieckiem młodszym.

3h 

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole

 • Co to są kompetencje kluczowe i dlaczego mamy je kształtować u uczniów?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Interdyscyplinarność kompetencji kluczowych

3h dydaktyczne – szkolenie warsztatowe lub 2h dydaktyczne – wykład

Kompetencje matematyczne na egzaminie ósmoklasisty

 • Zadania na egzaminie ósmoklasisty z matematyki
 • Modele algebraiczne w opisie problemów
 • Myślenie krytyczne i analityczne na sprawdzianie ósmoklasisty
 • Metody ex cathedra a dowolność w metodzie rozwiązywania zadań – ocenianie rozwiązań
 • Kształtowanie myślenia matematycznego na lekcjach różnych przedmiotów – analiza podstawy programowej

3h 

Obserwacja i doświadczenie w nauczaniu przyrody w edukacji wczesnoszkolnej

 • Dlaczego warto eksperymentować ?
 • Obserwacje i doświadczenia w podstawie programowej edukacji wczesnoszkolnej. Na czym polega obserwacja i doświadczenie?
 • Etapy przeprowadzania doświadczeń
 • Projektowanie obserwacji i doświadczeń (eksperymentów) w odniesieniu do treści podstawy programowej edukacji wczesnoszkolnej

3h 

Eksperymenty klasyczne i naturalne w szkole

 • Dlaczego warto eksperymentować?
 • Eksperymenty, a integracja wiedzy z różnych przedmiotów w praktyce szkolnej
 • Eksperymenty w podstawie programowej
 • Etapy procedury badawczej
 • Projektowanie eksperymentów w odniesieniu do treści podstawy programowej różnych przedmiotów

3h 

Eksperyment jako narzędzie całościowego postrzegania świata ( narzędzie w drodze dociekania prawdy)

 • Czym jest eksperyment?
 • Eksperyment naturalny i laboratoryjny
 • Eksperymenty w podstawie programowej
 • Na czym polega eksperyment– etapy procedury badawczej
 • Projektowanie eksperymentów w odniesieniu do treści podstawy programowej różnych przedmiotów i integracja treści i umiejętności z różnych przedmiotów

3h 

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole - wprowadzenie (3h dydaktyczne

 • Co to są kompetencje kluczowe i dlaczego mamy je kształtować u uczniów?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Interdyscyplinarność kompetencji kluczowych

3h dydaktyczne – szkolenie warsztatowe lub 2h dydaktyczne – wykład

Kompetencje społeczne i obywatelskie

 • Definicja kompetencji społecznych i obywatelskich
 • Kształtowanie świadomości podstawowych pojęć dotyczących osób, grup, organizacji zawodowych, równości płci i niedyskryminacji, społeczeństwa i kultury oraz rozumienia wielokulturowych i społeczno-ekonomicznych wymiarów społeczeństw europejskich
 • Nabycie umiejętności w zakresie do konstruktywnego porozumiewania się w różnych środowiskach, wykazywania się tolerancją, wyrażania i rozumienia różnych punktów widzenia, negocjowania połączonego ze zdolnością radzenia sobie ze stresem i frustracją oraz do wyrażania ich w konstruktywny sposób
 • Określenie kompetencji obywatelskich, przybliżenie pojęć demokracji, sprawiedliwości, równości, obywatelstwa i praw obywatelskich, łącznie ze sposobem ich sformułowania. Obejmują one również znajomość współczesnych wydarzeń, jak i głównych wydarzeń i tendencji w narodowej, europejskiej i światowej historii
 • Kształtowanie umiejętności zdolności do efektywnego zaangażowania, wraz z innymi ludźmi
  w działania publiczne, wykazywania solidarności i zainteresowania rozwiązywaniem problemów stojących przed lokalnymi i szerszymi społecznościami
 • Rozwijanie krytycznej i twórczej refleksji oraz konstruktywnego uczestnictwa w działaniach społeczności lokalnych i sąsiedzkich oraz procesach podejmowania decyzji na wszystkich poziomach, od lokalnego, poprzez krajowy, po europejski, szczególnie w drodze głosowania

3h 

Kooperatywne uczenie się – sposób na równoczesną realizację celów przedmiotowych i rozwijanie kompetencji społecznych

 • Dowody na skuteczność kooperatywnego ucznia się – prezentacja wyników badań
 • Mechanizmy warunkujące skuteczność kooperatywnego uczenia się
 • Przegląd metod: partner-check, tempo-duet, jigsaw, 1-2-wszyscy, narada ponumerowanych głów , …, inne.
 • Planowanie wykorzystania poznanych metod

3h 

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole - wprowadzenie (3h dydaktyczne

 • Co to są kompetencje kluczowe i dlaczego mamy je kształtować u uczniów?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Interdyscyplinarność kompetencji kluczowych

3h dydaktyczne – szkolenie warsztatowe lub 2h dydaktyczne – wykład

Jak kształtować postawy uczniów?

 • Profilaktyka zachowań ryzykownych
 • Dopalacze – współczesne zagrożenia młodzieży
 • Dostosowanie programów nauczania do warunków szkoły i potrzeb rynku pracy

3h 

Aktywny uczeń na lekcji (uczeń młodszy)

 • Dlaczego powinnismy wykorzystywać na lekcji metody aktywne?
 • Aktywne metody pracy w podstawie programowej
 • Aktywizacja uczniów poprzez metodę storyline
 • Mapy mentalne, metaplan, drzewko decyzyjne – czego uczą?
 • Drzewko problemów – drzewko celów

3h 

Metody problemowe w dydaktyce szkolnej

 • Problemowe metody pracy w podstawie programowej
 • 4 metody problemowe: metoda problemowa PBL, IBSE, metoda sytuacyjna i klasyczna metoda problemowa

3h 

Metody aktywizujące w procesie kształcenia uczniów klas IV-VIII

 • Cele stosowania metod aktywizujących
 • Rodzaje aktywności uczniów podczas lekcji prowadzonej z zastosowaniem metod aktywizujących
 • Metody aktywizujące: słowne, badawcze, obserwacyjne
 • Rola nauczyciela w procesie dydaktycznym realizowanym z wykorzystaniem metod aktywizujący

3h 

Kształtowanie kompetencji kluczowych w szkole - wprowadzenie (3h dydaktyczne

 • Co to są kompetencje kluczowe i dlaczego mamy je kształtować u uczniów?
 • Kompetencje kluczowe w podstawie programowej
 • Interdyscyplinarność kompetencji kluczowych

3h dydaktyczne – szkolenie warsztatowe lub 2h dydaktyczne – wykład

Świadomość i ekspresja kulturalna

 • Docenianie znaczenia twórczego wyrażania idei, doświadczeń i uczuć za pośrednictwem szeregu środków wyrazu, w tym muzyki, sztuk teatralnych, literatury
  i sztuk wizualnych
 • Usystematyzowanie zagadnień związanych z wiedza kulturalną, określenie świadomości lokalnego, narodowego i europejskiego dziedzictwa kulturalnego oraz jego miejsca w świecie
 • rozumienie kulturowej i językowej różnorodności w Europie i w innych regionach świata oraz konieczności jej zachowania, a także zrozumienie znaczenia czynników estetycznych w życiu codziennym
 • Kształtowanie wrażliwości i ekspresji, pokazanie przyjemności z odbioru dzieł sztuki i widowisk, jak i wyrażanie siebie poprzez różnorodne środki z wykorzystaniem wrodzonych zdolności
 • Rozwijanie twórczych umiejętności, które mogą być wykorzystywane w wielu sytuacjach zawodowych

3h 

Masz jakieś pytania?

Skontaktuj sie z nami